Eucharystia

Pierwsza Komunia Święta

Udział rodziców w przygotowaniu dziecka do sakramentu Eucharystii

„Po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się stało, oraz przygotować do przyjęcia bierzmowania i uczestnictwa w Eucharystii” Ten obowiązek rodziców został zapisany w obrzędach chrztu dzieci. Kodeks Prawa Kanonicznego te obowiązki formułuje w sposób następujący: „Najważniejszym obowiązkiem rodziców i pierwotnym ich prawem jest zgodne troszczenie się, według swoich możliwości, o fizyczne, społeczne i kulturalne oraz o moralne i religijne, wychowanie potomstwa”.

Odpowiedzialni i kochający swoje dziecko rodzice, świadomi tych obowiązków, starają się być pierwszymi wychowawcami i katechetami swojego dziecka. Najlepszą metodą wychowania religijnego jest własny przykład rodziców. Modlitwa rodzinna, prowadzenie swojego małego dziecka do kościoła, najpierw jeśli pozwalają na to warunki, jeszcze w wózku, a potem przyprowadzanie za rączkę, to pierwsze lekcje religii. Gdy dziecko uczęszcza do przedszkola, tam spotyka kapłana lub katechetkę, którzy posługując się odpowiednimi środkami będą pomagać rodzicom w wychowywaniu religijnym ich dzieci. W wieku 6 lat dziecko powinno być zapisane przez rodziców, na udział w zajęciach zapoznających go z tematyką religijną.

W wieku 7 lat gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły, rodzice powinni zadbać o to, aby zapisać je na lekcje religii. W klasie I szkoły podstawowej dzieci są wprowadzane w tematykę religijną i poznają przykłady życia religijnego. Rodzice dbają o pokazanie dziecku wnętrza kościoła, żłóbka w okresie Bożego Narodzenia, przekazywanie mu tradycji katolickich i nauczenie najprostszych modlitw. W tym okresie warto wprowadzać dziecko w modlitwę rodzinną i udział we Mszy Św. Czas klasy pierwszej szkoły podstawowej jest już dalszym przygotowaniem dziecka do sakramentu Eucharystii.

Klasa II szkoły podstawowej, to czas na przygotowanie bliższe do I Komunii Świętej. Dziecko powinno nadal uczęszczać na lekcje religii w szkole. Nowym obowiązkiem rodziców dziecka jest zgłoszenie i zapisanie dziecka na przygotowanie do I Komunii Św. Takiego zgłoszenia trzeba dokonać w parafii miejsca, gdzie dziecko ma być przygotowywane i przyjęte do I Komunii Świętej. W naszej parafii czasem zapisu na przygotowanie do I Komunii Św. jest druga połowa miesiąca września. Rodzice decydujący się na zapisanie swojego dziecka, po zapoznaniu się z wymaganiami Kościoła i parafii, zobowiązują się do uczestniczenia, w niedziele i święta nakazane, razem z dzieckiem we Mszy Świętej, do wspierania swojego dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia, w miarę możliwości do uczestniczenia z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych i pomagania dziecku w przyswojeniu stosownej wiedzy religijnej i do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez proboszcza.

Klasa III szkoły podstawowej, to rok przystąpienia dzieci do upragnionej przez nich I Komunii Świętej. Zanim jednak to nastąpi, przed dziećmi przygotowanie bezpośrednie do tego najważniejszego sakramentu. Przed rodzicami nowe wyzwania. Trzeba potwierdzić, wyrażoną w ubiegłym roku, wolę posłania i przygotowania dziecka do I Komunii Świętej. Rodzice czynią to przez złożenie na piśmie, w formie tzw. deklaracji rodziców, zgłoszenia dziecka do przyjęcia I Komunii Św. Druk deklaracji, rodzice otrzymują na pierwszym spotkaniu z proboszczem parafii, odpowiedzialnym za przygotowanie do I Komunii Świętej. Takie spotkanie odbywa się w połowie miesiąca września. W ciągu dwóch tygodni od pierwszego spotkania, rodzice są zobowiązani do potwierdzenia faktu chrztu ich dziecka. W tym celu, jeśli dziecko było ochrzczone poza parafią, w której jest przygotowywane do I Komunii Św. należy dostarczyć akt chrztu dziecka. Jeśli dziecko było ochrzczone w parafii gdzie będzie I Komunia Święta rodzice mają obowiązek podania daty chrztu, a przynajmniej roku chrztu dziecka. Jeśli dziecko jest nieochrzczone, to należy natychmiast ten fakt zgłosić do proboszcza i zastosować się do jego wskazówek. W przygotowaniu dziecka do I Komunii Świętej rodzice muszą współpracować z proboszczem parafii, gdzie chcą posłać swoje dziecko do I Komunii Św. W przygotowaniu do I Komunii Św. w klasie III rodzice powinni: w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej, pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z katechizmu, systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie do I Komunii Świętej, w miarę możliwości, uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych, roratach i Drodze Krzyżowej, wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia, współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do I Komunii Świętej.

Eucharystia, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, to słowa określające największą Tajemnicę naszej wiary, rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w postaci chleba i wina. W Komunii Świętej, którą przyjmujemy pod postacią chleba, w małym białym opłatku, nad którym, przez kapłana, były wypowiedziane słowa Pana Jezusa, te z wieczerzy paschalnej, jest utajony żywy, prawdziwy Bóg. Dlatego ten sakrament jest nazywany „najświętszym”.

Nie można więc traktować I Komunii Świętej, tylko jako okazji do spotkania rodzinnego, albo otrzymania przez dziecko prezentu od krewnych, bo największym i najpiękniejszym darem i prezentem dla dziecka, w dniu jego I Komunii Świętej powinien być dar nazywany Eucharystią, w której jest ukryty żywy i prawdziwy Bóg.

Życzę Państwu wspólnego, pięknego przeżycia radości Waszego dziecka w dniu jego I Komunii Świętej.